Структура и состав Президиума СО РАН (на 30.05.2017)